नेपालको झण्डा जलाउनेलाई के सजाय हुन्छ ? मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो छ व्यवस्था

२ भाद्र २०७७, मंगलवार

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद -८ अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको‘ कसूर हो ।

दफा १५१ मा ‘राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षती गर्न नहुने’ उल्लेख गरिएको छ । जसमा :

उपदफा (१) मा ‘कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाँउ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ भनेर व्यवस्था छ ।

सजाय :

उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन (३) वर्षसम्म कैद वा तीस हजार (३०,०००) रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।