जङ्गलमा पढाइ । तस्वीर

२७ आश्विन २०७७, मंगलवार
hËndf k9fO tD3f;, @& c;f]h . u'NdLsf] O:df ufpFkflnsf j8f gDa/ % rfK6f/Ll:yt hËndf ljBfyL{ a9fpFb} lzlIfsf . sf]/f]gf dxfdf/Lsf afah't klg ljBfyL{x?sf] k9fOnfO{ lg/Gt/tf lbgsf nflu l;sfO s]Gb|sf] ?kdf 6f]n–6f]ndf k9fO x'Fb} cfPsf] 5 . t:jL/ M x'dfsfGt kf]v/]n, /f;;

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ चाप्टारीस्थित जङ्गलमा विद्यार्थी बढाउँदै शिक्षिका । कोरोना महामारीका बाबजुत पनि विद्यार्थीहरुको पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सिकाइ केन्द्रको रुपमा टोल–टोलमा पढाइ ।

[caption id="attachment_6621" align="alignnone" width="1800"] रासस[/caption]